Vilkår

Alle jegere/gjester er pliktig til å holde seg oppdatert og følge disse reglene til enhver tid.
Sist oppdatert: 11.08.13
Viltforvaltning:

Juels skogforvaltning ønsker å opprettholde en sunn og levedyktig viltstamme. Alle jegere er forpliktet til å utføre jakten etter prinsippene om en god og langsiktig viltforvaltning.

Bruk av terrenget:

Jegerne plikter til å gjøre seg kjent med områdets avgrensing og gjeldende lover, forskrifter og reglene for jakt i terrenget. Leier er ansvarlig for at jegere tilhørende sitt jaktlag/jaktområde har betalt jegeravgift, og evt. avlagt godkjent skytterprøve, samt og er kjent med lover, forskrifter og reglene for jakt i terrenget.

Bruk av veier:

Det er kun tillatt å benytte bil på veiene som tilhører det leide området, samt korteste vei ut og inn av området. Annen ferdsel med bil er ikke tillatt. Alle bommer skal til enhver tid være stengt, dersom ikke annet er avtalt med utleier.

Bruk av snøscooter:

All bruk av snøscooter skal foregå etter gjeldende regelverk. Ved lån av snøscooter er den enkelte fører selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldene regler og forskrifter, samt følge nødvendige sikkerhetsforskrifter og forsikringsbestemmelser. Skader som oppstår er førers ansvar og evt erstatningskrav må dekkes i sin helhet av fører. Skader på scooter som ikke skyldes normal slitasje må dekkes av fører.
Det er ikke tillatt med bruk av ATV eller annet terrenggående kjøretøy uten skriftlig avtale med utleier.

Parkering

All parkering skal foregå slik at den ikke forhindrer annen ferdsel på veien, deriblant: tømmertransport, snøbrøyting og lignende.

Skogsdrift

All jakt skal foregå slik at den ikke er til ulempe for skogsdriften.

Bruk av slakteri/kjølerom:

Kjølerom skal kun brukes til elg, hjort og rådyr. Bruken skal være avtalt med utleier. Slakteriet/kjølerommet skal være grundig rengjort etter bruk. Slakteavfall/ skinn skal kastes på anviste plasser. Øvrig informasjon om bruken henger som oppslag i slakteriet.

Snøbrøyting:

I vinterhalvåret blir det kun brøytet i forbindelse med hogst og lignende. Leietagere har ikke krav på brøytede veier frem til deres hytte/jaktområde. Leietager kan etter avtale med utleier finne en ordning med brøyting. Det er ca. 4-5 kilometer skitur inn til hyttene vinterstid.

Innbrudd/ Ulovlig jakt:

Alle tegn til innbrudd, ulovlig jakt, ulovlig ferdsel og lignende skal rapporteres til utleier umiddelbart.

Nøkler:

Utlevering av nøkler til området gjøres etter avtale.

Fiske:

Jegere som har avtale om jakt, kan fritt benytte fiskevann på eget jaktområde. Fiske skal foregå etter sunne forvaltningsmessige prinsipper.

Fremleie:

Det er ikke tillatt med fremleie uten særskilt skriftlig avtale.

Bruk av hund:

Alle hunder som jakter i terrenget må bruke halsbånd med navn/telefonnummer.

Jernbane:

Planoverganger må krysses med forsiktighet. Bruk oppsatte telefoner ved krysningspunktene.

Hytteregler:

Kontroller propanutstyr, ildsteder og røykrør før bruk. Kontroller at vinduer kan benyttes som nødutganger og at lemmer foran vinduene er fjernet. Gjør deg kjent med hytta og plassering av brannslokkingsapparat. Det er røykvarsler i oppholdsrom, sjekk at denne fungerer. Gi umiddelbart beskjed til utleier dersom noe er feil.
Etter hytten er brukt:
-Gulv må kostes eller vaskes.
-Vask opp, sett alt på riktig plass.
-Tørk over bord og benkeplater.
-Lokket på brønnen legges på plass-
-Vedkassen fylles.
-Parafinlamper fylles.
-Bøttene tømmes for vann og settes på hodet.
-Kaffekanner, vannkanner o.l. tømmes for vann.
-Lemmer settes foran vinduene (gjelder i perioden november til april.)
-Jernbanegrindene skal lukkes igjen.
-Hyttenøkkel skal legges tilbake på anvist plass.
-Strø sanitærbark og hell i sanitærveske i utedoen.
Kontrollere slange og koblinger til propankomfyr og evt. propanovn hver gang før disse benyttes
Slå av bryteren på propanflasken etter bruk.
Vær oppmerksom på at gjenstander kan ramle ned fra veggene, sitt ikke rett under gevir o.l. da det kan oppstå skader dersom disse ramler ned.
Tørk klær i sikker avstand fra ovn. Benytt hyttas stearinlysholdere, og tenk alltid brannsikkerhet når du plasserer lys på bord, benker og hyller.
Ved brann: Varsle/evakuere de andre i hytta – prøv å slokke – lukk dører og vinduer – gå ut av hytta.

Home Vilkår